Skip to the content

Plan for arealerne omkring byggerierne

Plan for arealerne omkring byggerierne
Plan for arealerne omkring byggerierne

Planen udvider grænserne for byrum og landskabsarkitektur og skaber miljø for trafik, parkering og tilgængelighed for alle.

I stedet for betonfliser bliver pladsstøbt beton den faste, gennemgående belægning ved ankomstarealerne, på ’Bitten & Mads Clausens Plads’ og på den sydlige del af havnepromenaden. Betonbelægningen refererer til det nærliggende havnemiljø.

Belægninger, mindre niveauspring og arealer med træer, lav bevoksning og græs kantes af smal mørk natursten. På alle arealer mod vandet bygges en siddekant, der går igen ved hotellets terrasser, langs promenaden og på ’Bitten & Mads Clausens Plads’. Kanten laves i insitu-støbt beton med glat overflade. På den måde bliver kanten en siddemulighed til det spontane ophold.

Afvikling af den kørende trafik til ALSIK er integreret i betonbelægningen. Ved hver indgang er der placeret en handicapparkeringsplads.

Terrasserne og promenadepladsen skal forene den offentlige og private brug af havnepromenade, plads, hotel og mulig kunsthal og er tilgængelige for alle takket være niveaufri adgang.

ALSIK
Ved hotellets sydvestlige front, i tilknytning til den offentlige tilgængelige havnepromenade, etableres et stort terrasseret og grønt uderum. Området er yderst attraktivt til udeservering og ophold for hotellets bar- og restaurantgæster, grundet sollysindfaldet og den enestående udsigt over havnen.

’Bitten & Mads Clausens Plads’ er et åbent og urbant byrum. Pladsens primære formål er at skabe en indbydende passage ned til vandet og være ankomstareal til hotellet og kommende kunsthal.

Ved at lade pladsen ‘flyde’ ned til promenadeniveau, sikres at vandet bliver synliggjort, straks man ankommer til pladsen. Samtidig sikres der fuld tilgængelighed mellem pladsen og promenaden.

På ’Bitten & Mads Clausens Plads’ finder man enkelte fritstående træer i plantebede, med lavere græsser og urtevegetation. Plantningerne bidrager til en indbydende passage ned til vandet, og er med deres udformning og orientering med til at guide folk ned til havnepromenadens aktivitet.

 

Kunsthal Plads
Pladsen tiltænkt en kommende privat finansieret kunsthal, Kunsthal Plads, bliver ikke bebygget inden for de næste 10 år, og forslaget til at indrette pladsen tager udgangspunkt i, at pladsen de kommende år både skal kunne bruges til events, men også fungere når der er få eller ingen mennesker på pladsen. Pladsen skal have en stærk identitet, der, alene i kraft af pladsens udformning og materialevalg vil give den enkelte bruger en unik brugeroplevelse.

Kunsthal Pladsens placering umiddelbart op ad Bitten og Mads Clausens plads betyder, at man naturligt kan sammentænke de to projekter, så byrummet mellem ALSIK og Multikulturhuset vil blive opfattet som ét samlet byrum. Det giver mulighed for at skabe et nyt større byrum i Sønderborg, med plads til både større events som fx koncerter, men også mindre havnefester, sportsarrangementer etc.  En stor græsplæne kan tilmed fungere som platform til borgernes almindeligt rekreative ophold.

Beplantning
Landskabet bliver beplantet med forskellige træarter, græsser og stauder, som får udearealerne til at fremstå grønne og frodige.

Beplantningen skaber en imødekommende atmosfære, et komfortabelt mikroklima og en sammenhæng til de nærliggende grønne arealer.  Ved ankomstzonerne bliver der plantet forskellige flerstammede træer med en grøn bund. Beplantningen medvirker til at gæster let kan orientere sig ved ankomstarealerne, og bidrager til at guide den trafikale afvikling. I enkelte områder plantes der træer og buske i mindre grupperinger, for at etablere en afskærmning imod Nørre Havnegade.

Ved terrasserne og langs havnepromenaden er der tilplantet med mere vilde græsser, buske og enkelte træer, som udover at skabe gode byrum med læ, også forstærker den maritime og kystnære atmosfære. det er især ”Downwash” effekt og hvirvelvinde omkring ALSIK, som gør sig gældende.

Belysning
Belysningen på ’Bitten & Mads Clausens Plads’ skal fremhæve pladsens status, som byens møde med vandet. Høje lysmaster og eventuel effektbelysning skal skabe spændende lysvirkninger og skyggespil, samtidig med at tilgængelighed og tryghed prioriteres. Belysningen på ’Bitten & Mads Clausens Plads’ består af 9 meter høje master som imødekommer ønskerne fra Designguiden.

Langs havnepromenaden er der placeret lavere belysningsmaster til at fremhæve havnens langsgående træk, men tilbagetrukket på promenaden, så man ikke blændes af lyset, når man betragter Alssund i aften- og nattetimerne. Belysningen her består af 4 meter høje master.

På arealerne ved hotellet mod Nørre Havnegade består belysningen af 1,2 meter høje pullerter, som er placeret strategisk i de grønne tilstødende områder. Pullertbelysningen suppleres af enkelte 9 meter master og den generelle belysning fra hotellet.

Inventar
Opholds-og siddemuligheder etableres som en indbygget og integreret del af trapper og kanter til det uformelle ophold på havnepromenaden. For at imødekomme Designguiden er der etableret cykelparkering flere steder langs kanten af pladserne med stativer, samt enkelte bænke.